O NAMA

Zagorski vodovod d.o.o.

Zagorski vodovod d.o.o.

Zagorski vodovod d.o.o. osnovan je 1960. godine i danas je najveći javni isporučitelj vodne usluge na prostoru Krapinsko-zagorske županije, u vlasništvu je 26 jedinica lokalne samouprave (JLS), bavi se djelatnošću javne vodoopskrbe i javne odvodnje, djeluje na području Krapinsko-zagorske i na području općine Jakovlje u Zagrebačkoj županiji i opskrbljuje vodom oko 90.000 stanovnika preko više od 31.000 priključaka.

U sustav javne vodoopskrbe Zagorskog vodovoda d.o.o. uključeno je 6 izvorišta, 65 vodosprema, te 99 hidroforskih i pumpnih postrojenja. Ukupna razvodna mreža javne vodoopskrbe iznosi preko 2.200 km.

U sustav javne odvodnje Zagorskog vodovoda d.o.o. uključeno je 5 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i 6 crpnih stanica (CS). Ukupna razvodna mreža javne odvodnje iznosi preko 260 km.


Predmet poslovanja:

  • Djelatnost javne vodoopskrbe.
  • Djelatnost javne odvodnje.
  • Korištenje opasnih kemikalija.
  • Uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode.
    za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe.
  • Izvođenje priključaka građevina i drugih nekretnina nakomunalne vodne građevine.
  • Ovjeravanje vodomjera i priprema vodomjera za ovjeravanja.
  • Proizvodnja i prodaja energije u procesu objavljivanja djelatnosti javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.
  • Isporuka i prodaja obrađenog mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda.

Primarne djelatnosti Zagorskog vodovoda d.o.o. su javna vodoopskrba i javna odvodnja.

Zagorski vodovod d.o.o. je 2006. godine registrirao djelatnost javne odvodnje, započeo pripreme za preuzimanje postojećih sustava odvodnje na području Krapinsko zagorske županije i pokrenuo aktivnosti koje bi dale cjelovito rješenje sustava odvodnje za Krapinsko-zagorsku županiju. Sukladno tome, 2009. godine preko Hrvatskih voda ugovara se Priprema projekta sustava odvodnje, te se odabire rješenje sa 3 UPOV-a i spojnim cjevovodima koji će biti kompatibilni sa već postojećim sustavom odvodnje. Tijekom 2011. godine ugovara se izrada studije izvodljivosti i projektiranje dokumentacije za izgradnju aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar, kao i priprema za apliciranje i sufinanciranje projekta sredstvima iz EU fondova.

Tijekom 2014. godine, Zagorski vodovod d.o.o., preuzima djelatnosti javne odvodnje od tvrtki Komunalno Zabok d.o.o. i Zelenjak d.o.o., Klanjec.
U razdoblju od 2014. do 2016. godine obavljen je i prijenos komunalnih vodnih građevina javne odvodnje bez naknade u vlasništvo Zagorskog vodovoda d.o.o. od gradova Zabok, Donja Stubica, Klanjec i Zlatar te općina Krapinske Toplice, Veliko Trgovišće, Zlatar Bistrica, Gornja Stubica, Konjščina i Mače. Zagorski vodovod d.o.o trenutno održava oko 260 km mreže javne odvodnje i 6 crpnih stanica, te 5 UPOV-a (Kumrovec, Krapinske Toplice, Jurjevec, Dol Klanječki
te biljni pročistač Belečka Selnica).

Organizacijskim ustrojstvom poslovnog sustava Zagorskog vodovoda iz 2014. godine, formiran je
Odjel odvodnje, koji je podijeljen na Službu održavanja sustava odvodnje i Službu pročišćavanja otpadnih voda i CS.

Tijekom 2014. i 2015. godine izrađena je dokumentacija temeljem koje su dobivene vodopravne dozvole za obavljanje javne odvodnje na području aglomeracija Zabok i Zlatar, koje zajedno s vodopravnim dozvolama za Krapinske Toplice, Kumrovec, Belečku Selnicu i Dol Klanječki, čine pravni okvir za obavljanje djelatnosti javne odvodnje na cijelom području koje pokriva Zagorski vodovod d.o.o.

O nama slika

Misija i vizija

Misija Zagorskog vodovoda d.o.o.

Bezuvjetno osiguravati stanovništvo i gospodarstvo zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju vrhunske kvalitete te prikupiti i pročistiti otpadne vode i vratiti ih u prirodne recipijente bez onečišćenja koje mogu ugroziti okoliš.

Vizija Zagorskog vodovoda d.o.o.

Biti među vodećim poduzećima u Hrvatskoj po kvaliteti pruženih usluga javne vodoopskrbe i prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, na zadovoljstvo naših korisnika i svih zainteresiranih strana, bez narušavanja sklada prirode koja nas okružuje.

Skip to content